Algemene Leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave

Algemene Leveringsvoorwaarden Orchids4all B.V.

Artikel 1    Definities
Artikel 2    Toepasselijkheid
Artikel 3    Registratie en Bestelling
Artikel 4    De Overeenkomst
Artikel 5    Herroepingsrecht
Artikel 6    Uitoefening van het Herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 7    Conformiteit & Garantie
Artikel 8    De prijs en betaling
Artikel 9    Levering en uitvoering
Artikel 10  Aansprakelijkheid
Artikel 11  Overmacht
Artikel 12  Klachten
Artikel 13  Intellectueel eigendom
Artikel 14  Beveiliging Site en privacy
Artikel 15 - Overig
Artikel 16 - Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter
Artikel 17 - Identiteit Orchids4all B.V.
 
Bijgesloten : Modelformulier voor herroeping product
 
Artikel 1           Definities

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Orchids4all B.V.;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van het hem wettelijk toekomende Herroepingsrecht;
Bestelling(en): een via de site ten name van de klant geregistreerde bestelling van een of meer Hoofdproducten en/of Producten;
Dag(en): kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
Hoofdproduct: bloemen en planten, die door de klant via de site besteld kunnen worden;
Klant(en): de natuurlijke en/of rechtspersoon, die via de site een overeenkomst aangaat met Orchids4all B.V.;
Levering: het afleveren van een zending;
Modelformulier: het formulier dat de klant o.a. kan gebruiken om een beroep te doen op het herroepingsrecht;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Orchids4all B.V. en de klant die tot stand komt door bestelling via de site;
Product(en): producten, anders dan het hoofdproduct, die door de klant via de site besteld kunnen worden;
Site: www.orchids4all.com
Werkdag(en): maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de feestdagen zoals genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet;
Zending(en): een bestelling in een door Orchids4all verzorgde verpakking.

Artikel 2           Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Orchids4all B.V.  en op elke via de site tot stand gekomen overeenkomst tussen Orchids4all B.V. en de klant.
2. Deze Algemene Voorwaarden zullen langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld en op zodanige wijze dat deze door de klant op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Orchids4all B.V., voordat de overeenkomst wordt gesloten, op verzoek van de klant de Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.

Artikel 3           Registratie en Bestelling

1. De klant kan zich, maar is daartoe niet verplicht, registreren op de site in het klantenbestand van Orchids4all B.V. . Na registratie zal de klant een account toegewezen krijgen waarmee het voor de Klant eenvoudig is om op een later moment zijn gegevens, bestellingen en leveringen te bekijken.
2. Indien de Klant zich registreert en een account toegewezen heeft gekregen, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn account en niet gerechtigd om anderen hiervan gebruik te laten maken.
3. Het plaatsen van een bestelling geschiedt volgens de hieronder uiteengezette procedure:
stap 1: klik bij het gewenste Hoofdproduct/Product op ‘Bestellen’;
stap 2: vervolgens klikt u op ‘Verder met winkelen’ wanneer u nog meer Hoofdproducten/Producten wilt bestellen. Wanneer u de bestelling wilt afronden klikt u op ‘Bestelling afronden’;
stap 3: u wordt vervolgens verzocht uw factuuradres in te vullen, te kiezen voor de wijze van verzending en uw gewenste betaalmethode aan te geven, om tot slot de gegevens van uw bestelling te controleren en indien deze correct zijn op ‘Kopen’ te klikken.
stap 4: Na afronden van de betaling zal de bestelling definitief zijn.
Stap 5: Binnen enkele minuten ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. Indien dit niet het geval is neem dan contact op met de klantenservice.
4. Voor zover afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden voor het bestellen, leveren en/of retourneren van specifieke Hoofdproducten en/of Producten die via de site worden aangeboden, zal dit uitdrukkelijk kenbaar worden gemaakt.
5. Indien een door de Klant besteld Hoofdproduct/Product niet voorradig blijkt te zijn, is Orchids4all gerechtigd de bestelling te annuleren c.q. de overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. In onderhavig geval zal Orchids4all B.V. de klant hiervan zo spoedig mogelijk na bestelling op de hoogte brengen.
Klant heeft het recht de bestelling te annuleren vóór 15.00 uur op de dag dat de bestelling is geplaatst.

Artikel 4           De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand zodra de bestelling conform de procedure zoals uiteengezet in artikel 3 lid 3 is afgerond. Orchids4all B.V. bevestigd onverwijld de totstandkoming van de Overeenkomst middels een orderbevestiging (e-mail) aan de Klant.
2. Orchids4all B.V. behoudt zich het recht voor om een bestelling om haar motiverende redenen te weigeren, dan wel nadere voorwaarden te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan het niet kunnen voldoen van de klant aan zijn betalingsverplichting of andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het verantwoord aangaan van een overeenkomst via de site.

Artikel 5           Herroepingsrecht

Bij Hoofdproducten:
1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een hoofdproduct niet ontbinden, aangezien de hoofdproducten aan bederf onderhevig zijn.
Bij Producten
2. De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit kan middels een daartoe strekkende elektronische mededeling aan Orchids4all B.V.
3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
4. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn verplicht de klant zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met het product en de verpakking, bij gebreke waarvan Orchids4all B.V. eventuele waardevermindering op de klant kan verhalen. Indien een klant gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking retourneren en zal dit in overeenstemming zijn met de daartoe door Orchids4all B.V. eventueel gestelde aanvullende redelijke en duidelijke instructies. Eventuele waardevermindering van het product door toedoen van de klant komt voor rekening van de klant
5. Wanneer een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zullen ten hoogste de kosten van (terug)zending van het product voor rekening van de klant zijn.
6. Naast de hoofdproducten, zal uitsluiting van het herroepingsrecht tevens gelden ten aanzien van producten waar dit bij het aanbod, of in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst, expliciet is vermeld.

Artikel 6           Uitoefening van het herroepingsrecht

1. De klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht, door binnen de bedenktijd hiervan melding te maken via contact@orchids4all.com, al dan niet door gebruikmaking van het Modelformulier. 
2. Na gebruikmaking van het herroepingsrecht zendt de klant het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de melding, retour.
3. Indien een product wordt geleverd waarbij de verpakking door middel van een scheurstrip of sluitzegel is verzegeld, kan een klant slechts gebruik maken van het Herroepingsrecht indien de verpakking zich nog in de originele staat bevindt op moment van het retour zenden. Bij een verbroken sluitzegel of scheurstrip vervalt het herroepingsrecht, ongeacht of de bedenktijd nog loopt.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de klant.

Artikel  7          Conformiteit en Garantie

1. Orchids4all B.V. staat in voor de conformiteit van het Hoofdproduct/Product, overeenkomstig de productbeschrijving zoals vermeld op de site. Indien ten aanzien van Hoofdproducten/Producten een specifieke garantieregeling van toepassing is, zal dit uitdrukkelijk zijn vermeld op de site.
2. Klant kan zich slechts op de garantie beroepen indien de klant het Hoofdproduct/Product gebruikt op zorgvuldige wijze en overeenkomstig de wijze als aangegeven op de site. 

Artikel 8           De prijs en betaling

1. Orchids4all B.V. is gerechtigd de prijzen van aangeboden hoofdproducten en/of producten te wijzigen.
2. De prijzen zoals vermeld op de site zijn in euro’s en inclusief BTW.
3. De klant zal het bedrag dat hij in verband met een bestelling aan Orchids4all B.V. verschuldigd is op één van de door Orchids4all B.V. toegelaten (of overeengekomen) betalingswijzen voldoen, binnen de daartoe door Orchids4all B.V. gestelde (of nader overeengekomen) termijn. 
4. Bij betaling per creditcard zal de aflevering pas plaatsvinden na clearing van het orderbedrag. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
5. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Orchids4all B.V. is aangemaand en een termijn van 14 dagen heeft gekregen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Orchids4all B.V.  gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
6. Pas na volledige betaling door de klant van het voor een bestelling verschuldigde bedrag zal het eigendom op het Hoofdproduct/Product overgaan van Orchids4all B.V. aan de klant. Beschadiging en/of verlies van het Hoofdproduct/Product, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust, is volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 9           Levering en uitvoering

1. Orchids4all B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen.
2. Orchids4all B.V. zal de zending(en) op door haar te bepalen wijze bij de klant (doen) afleveren op het door de klant aan Orchids4all B.V.  kenbaar gemaakte adres.
3. Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal Orchids4all B.V.  de zending in overeenstemming met de voor de zending geldende procedure behandelen en zo mogelijk de klant daarover informeren.
4. Orchids4all B.V. zal zich inspannen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uit te voeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Orchids4all B.V. het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Op Orchids4all B.V. rust een inspanningsverplichting de overeengekomen leveringstermijn te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft klant geen recht schadevergoeding te eisen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Hoofdproducten/Producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Orchids4all B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. De klant is verplicht de zending bij aankomst op het door de klant aangegeven adres in ontvangst te nemen.

Artikel 10         Aansprakelijkheid

1. Indien de klant van oordeel is dat Orchids4all B.V. de levering van een Hoofdproduct/Product niet naar behoren is nagekomen is, dient hij Orchids4all B.V. daarvan binnen 7 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken per e-mail in kennis te stellen vergezeld van bewijs, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. De Klant wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het/de moment dat hij het door Orchids4all B.V.  geleverde Hoofdproduct/Product heeft ontvangen.
2. Indien Orchids4all B.V. niet heeft voldaan aan haar Leveringsverplichtingen, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, de klant overeenkomstig artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden heeft gehandeld en het gebrek niet binnen bekwame tijd is hersteld, is Orchids4all B.V. ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade, mits deze aan haar kan worden toegerekend. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.
3. De omvang van iedere aansprakelijkheid van Orchids4all B.V. is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde Hoofdproduct/Product, waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
4. De in artikel lid 3 omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten) van Orchids4all B.V.

Artikel 11         Overmacht

Orchids4all B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Orchids4all B.V. niet in staat is haar verplichtingen jegens klant na te komen als gevolg van een  toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Orchids4all B.V. gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst en stakingen.

Artikel 12         Klachten

In geval van vragen en/of klachten met betrekking tot (een) Product(en) van Orchids4all B.V. , dient de klant zich te allen tijde te richten tot de Orchids4all B.V. Klantenservice via telefoon of per mail.

Artikel 13         Intellectueel eigendom

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een overeenkomst aan een klant ter beschikking gestelde Hoofdproducten/Producten bij Orchids4all B.V. en worden niet aan de klant overgedragen.

Artikel 14         Beveiliging Site en privacy

1. Orchids4all B.V. verplicht zich tot het zorgen voor de benodigde technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en een veilige web omgeving.2.
2. Orchids4all B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Klanten en heeft een Privacyverklaring voor www.orchids4all.com opgesteld.

Artikel 15         Overig

1. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.
3. Orchids4all B.V. is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een klant nadien een bestelling plaatst voor een Hoofdproduct/Product, zoals aangeboden op de site, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een Hoofdproduct/Product wordt geplaatst.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Orchids4all B.V. (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) opnemen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht word(t)(en) genomen.
5. Orchids4all B.V. is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 16         Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. In geval van een geschil zijn de door Orchids4all B.V. vastgelegde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend. 
2. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
3. Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen door de meest belanghebbende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Artikel 17         Identiteit Orchids4all B.V.

orchids4all.com is een webwinkel van:
Orchids4all B.V.
Rietwijkeroordweg 43 2015 BD Aalsmeer
KvK-nummer: 
Btw-identificatienummer:
 
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
•Aan:             
[ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
•Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
•Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
•[Naam consumenten(en)]
•[Adres consument(en)]
•[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.